Община Кърджали изгражда пешеходни зони и велоалеи около Водното огледало, съхранява зелените площи във „Възрожденци”
[01 Февруари 2024]

Община Кърджали изгражда пешеходни зони и велоалеи около Водното огледало, парите са заложени в Инвестиционната програма за тази година. Очаква се Общинският съвет да даде зелена светлина на сесията на 16 февруари.[още...]

Ерол Мюмюн пред бизнеса в Кърджали: Работим за два нови моста над Арда,ще ремонтираме Новия мост
[31 Януари 2024]

Работим за изграждането на два нови моста над Река Арда, ще ремонтираме и Новия мост. Трафикът в Кърджали е много натоварен. Градът се пука по шевовете. Нуждата от нови съоръжения над реката е належаща.[още...]

КРИБ в Кърджали постави началото на традиционни срещи с кмета,Ерол Мюмюн-стягайте се,ще мирише на асфалт!
[30 Януари 2024]

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и нейната структура в Кърджали постави началото на традиционни срещи с кмета на общината Ерол Мюмюн и представители на неговия екип.Инициативата бе подкрепена и от ръководството на Асоциацията по туризъм „Перперикон”.[още...]

Съобщение относно предстояща среща
[29 Януари 2024]

Имаме удоволствието да Ви информираме, че ще се състои организирана среща на представителите на бизнеса от КРИБ- Кърджали с кмета на Община Кърджали – г-н Ерол Мюмюн и заместник-кмета ресор „Европроекти, териториално развитие и строителство” – г-н Даниел Делчев. [още...]

 

Untitled Document

У С Т А В
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – КРИБ КЪРДЖАЛИ”

ЧАСТ І.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1
1.1. Сдружението “КРИБ Кърджали” е доброволно и неправителствено сдружение с нестопанска цел на български и чуждестранни производители и търговци, упражняващи дейност в България на територията на област Кърджали както и на техни организации с нестопанска цел.
1.2. КРИБ Кърджали е юридическо лице, което осъществява своята дейност в частна полза.

Член 2
2.1. КРИБ Кърджали със своята дейност се стреми да допринесе за развитието на всички сектори от българската икономика на регионално ниво на територията на област Кърджали.
2.2. КРИБ Кърджали съдейства за създаване на благоприятна икономическа среда в региона, за увеличаване обема на инвестициите и за откриване на нови работни места в региона.
2.3. КРИБ Кърджали допринася за развитието на пазарните отношения , за засилването на българския износ и за издигането на авторитета на българската индустрия в световната икономическа общност, като осигурява представителство в страната и чужбина на интересите на българския бизнес в региона.

ЧАСТ ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДЕЙНОСТ

Член 3
3.1. Наименованието на Организацията е " КРИБ Кърджали”. В превод на английски наименованието на КРИБ Кърджали се изписва KRIB Kardzhali.

Член 4
4.1. Седалището на Организацията е в град Кърджали : к-кс ,,Меаца” ,офис №1
4.2. Адресът на управление на Организацията е: гр.Кърджали ,бул. ,,Христо Ботев ” № 96

Член 5
КРИБ Кърджали се учредява за неопределен срок.

Член 6
КРИБ Кърджали има кръгъл печат с надпис " КРИБ Кърджали”, който заедно със седалището, адреса на управление, данни за нейната регистрация се поставя върху, респ. включва във всички негови документи.


ЧАСТ ІІІ. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ

Член 7
КРИБ Кърджали членува в представителната на национално равнище работодателска организация Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ Гласът на българския бизнес със седалище гр. София и работи за осъществяване на нейните цели за региона.
Целите на КРИБ Кърджали са за региона:
7.1. да представлява и защитава икономическите интереси на своите членове в региона;
7.2. да насърчава инвестиционната дейност на членовете си и да ги подпомага за насочване, управление и защита на инвестициите им;
7.3. да защитава интересите на работодателите пред органите на местната власт и местното самоуправление, и организациите на работниците и служителите;
7.4. да подпомага развитието на пазарните принципи в процеса на интеграцията на стопанството на България в европейското и в световното пазарно стопанство;
7.5. да съдейства за разширяването на българския износ и преодоляване на препятствията пред него;
7.6. да съдейства за сигурността на търговския оборот на принципите на почтеността, честността на пазарното поведение и зачитане на взаимните интереси;
7.7. да стимулира икономическото сътрудничество с чуждестранни организации и партньори;
7.8. да се застъпва за развитието на благоприятна правна и финансова уредба за укрепване и развитие на стопанската дейност в региона;
7.9. да работи за справедлив достъп до ресурсите на държавата и на международните организации за подкрепа на частния сектор;
7.10. да насърчава отговорното гражданско и социално ангажиране на членовете си за напредъка на региона.

Член 8
За постигане на целите си КРИБ Кърджали осъществява следната дейност:
8.1. Подпомага своите членове, като:
8.1.1. приема и работи по тематични програми, свързани с решаване на значими проблеми на индустриалното развитие в региона;
8.1.2. приема и работи по програми за съвместни действия за икономическо развитие с други неправителствени организации в национален, регионален и международен мащаб, както и по програми на КРИБ –Гласът на българския бизнес ;
8.1.3. разглежда и приема проекти, насочени към подобряване на възможностите за тяхното икономическо развитие в региона;
8.1.4. привлича експерти и специалисти за решаване на данъчни, митнически, кредитни и други икономически и правни въпроси;
8.1.5. проучва условията за конкуренция на пазарите и изискванията за присъединяване и приспособяване към тях;
8.1.6. информира своите членове за развитието на пазарите, за пазарните възможности, за обявени международни търгове и други;
8.1.7. им съдейства при организиране на техни участия в панаири и изложби;
8.1.8. популяризира дейността им и разпространява информация относно развитието и постиженията им;
8.1.9. набира и разпространява информация за валутно-финансови, митнически и тарифни правила, както и за стандартизация на документите с цел облекчаване на международния стокообмен;
8.1.10. подпомага маркетинговата и рекламната дейност на своите членове;
8.1.11. поддържа регистър на членовете си;
8.1.12. организира издаването, отпечатването и разпространението на периодични издания, книги, брошури и др., които КРИБ Кърджали прецени за необходими за постигане на целите си;
8.1.13. създава и/или използва фондове и управлява такива с цел постигане на целите си.
8.2. Защитава своите членове, като:
8.2.1. формулира и предоставя становища относно съществуващата нормативна уредба, засягаща стопанската дейност, както и предлага и участва в разработването на нова уредба, улесняваща развитието на индустрията и търговията;
8.2.2. им предоставя съвети и помощ за получаване на защита и съдействие, когато са застрашени или накърнени техни законни права и интереси;
8.2.3. формулира и разпространява принципите на бизнес-етиката;
8.3. Представлява своите членове пред:
8.3.1. органите на местната власт и местното самоуправление, представители на работниците и служителите и обществеността;
8.3.2. международни организации;
8.3.3. неправителствени и други сродни организации, имащи цели и дейности сходни с тези на организацията.
8.4. За постигане на целите, финансиране на дейността и съхраняване и увеличаване на имуществото си КРИБ Кърджали може да извършва сделки в страната и чужбина, в т.ч. да придобива и отчуждава движими вещи, недвижими имоти и ограничени вещни права и да се задължава в съответствие с изискванията на закона, този Устав и решенията на Общото събрание на КРИБ Кърджали.

Член 9
9.1. В дейността си КРИБ Кърджали се ръководи от законите на Република България, разпоредбите на настоящия Устав и решенията на органите на управление, Устава на националното сдружение КРИБ-Гласът на българския бизнес, както и от постигнатите споразумения между организацията и други лица и институции.
9.2. КРИБ Кърджали не преследва политически цели и не може да бъде свързван с политическа организация.
9.3. Членовете на КРИБ Кърджали не могат да я използват в интерес на политически организации или обединения, както и в противоречие на Устава, принципите и целите на дейност на националното сдружение КРИБ – Гласът на българския бизнес.

ЧАСТ IV. ЧЛЕНУВАНЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 10
Членуването в КРИБ Кърджали е доброволно.

Член 11
11.1. Право на членство имат :
11.1.1. български и чуждестранни физически или юридически лица, които имат качеството на търговец според националното си законодателство и осъществяват дейност на територията на региона
11.1.2. сдружения с нестопанска цел, чиито цели съответстват на целите на организацията;
11.1.3. членовете на сдруженията с нестопанска цел по предходния чл.11.1.2, които стават членове на КРИБ Кърджали по право от момента, в който самото сдружение придобие качеството на член на КРИБ Кърджали. В тези случаи въз основа на чл. 21, ал. 5 от ЗЮЛНЦ упражняването на всички членски права и изпълнението на имуществените членски задължения се осъществява от сдруженията, в които участват членовете по право.
11.2. КРИБ Кърджали има и почетни членове. За почетни членове могат да бъдат избирани видни обществени фигури от България и други страни със съществен принос за постигане целите на КРИБ Кърджали.

Член 12
12.1. Нови членове на КРИБ Кърджали се приемат от Управителния съвет.
12.2. Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмена молба за членство по образец, утвърден от Управителния съвет на организацията. Молбата се подава до Управителния съвет и в нея следва да се съдържа декларация, че кандидатът познава и приема Устава и другите устройствени документи и желае да бъде приет за член на КРИБ Кърджали.
12.3. Документите, които следва да придружават молбата, се определят по решение на Управителния съвет. Управителният съвет се произнася по молбата на първото си заседание след нейното получаване, ведно с всички изискуеми документи, но във всички случаи не по-рано от 5 дни и не по-късно от 45 дни от получаването на молбата.
12.4. Членственото правоотношение се смята за възникнало от момента на приемането на решението на Управителния съвет на КРИБ Кърджали.
12.5. Почетните членове на организацията се приемат от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

Член 13
13.1. Всеки член на организацията по чл.11.1 има право:
13.1.1. да участва лично или чрез свой представител в Общото събрание;
13.1.2. да избира и да бъде избиран в управителните органи на Организацията;
13.1.3. на един глас в Общото събрание, който се упражнява лично или от присъстващия негов представител;
13.1.4. да участва в дейностите на Организацията и да ползва нейните услуги;
13.1.5. да получава нейните издания и информационни услуги;
13.1.6. да получава информация за дейността на Организацията и на управителните и контролните й органи.
13.2. За избягване на съмнение членовете по право упражняват посочените в този Устав и в закона членски права по реда на чл. 11.1.3, изр. 2.
13.3. Почетните членове имат всички права на членове на организацията, с изключение на правото на глас в Общото събрание.

Член 14
14.1. Всеки член на КРИБ Кърджали е длъжен:
14.1.1. да спазва Устава;
14.1.2. да съдейства за постигане целите на Организацията;
14.1.3. да заплаща встъпителна имуществена вноска и годишна имуществена вноска (членски внос) в брой или по посочена банкова сметка на Организацията;
14.1.4. да изпълнява решенията на Общото събрание, Управителния съвет и другите органи на Организацията;
14.1.5. да пази доброто име на Организацията;
14.1.6. да пази доброто си име в бизнеса, да спазва законите и общоприетите правила на етиката в стопанската дейност.
14.2. Размерът на дължимите от членовете имуществени вноски се определя от Управителния съвет на Организацията. Встъпителната имуществена вноска се заплаща изцяло от новоприетите членове в срок до 1 месец от деня на получаване на писмено уведомление за приемането им в Организацията. Членският внос се заплаща най-късно до 31 януари на съответната година, за която е дължим.
14.3. За избягване на съмнение членовете по право изпълняват имуществените си задължения по реда на чл. 11.1.3, изр. 2. Във връзка с това Управителният съвет на Организацията има право да определя по-висок размер на встъпителната и годишна имуществена вноска за членовете по чл.11.1.2 от Устава.
14.4. За задълженията на Организацията всеки член отговаря до размера на направените от него имуществени вноски и не носи лична отговорност за задълженията на Организацията.
14.5. Почетните членове на Организацията нямат имуществени задължения.

Член 15
Членските права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Вън от случаите на универсално правоприемство, заместването в имуществените задължения на член на Организацията от трето лице може да стане само със съгласието на Управителния съвет на Организацията

Член 16
Членството в Организацията се прекратява :
16.1.1. с едномесечно писмено волеизявление на съответния член до Управителния съвет на Организацията;
16.1.2. със смъртта или поставянето под запрещение на членовете-физически лица, респ. при прекратяване на членовете-юридически лица;
16.1.3. с вземането на решение на Управителния съвет за изключване;
16.1.4. с прекратяването на Организацията без правоприемство;
16.1.5. при забава за внасяне на встъпителна и/или годишна имуществена вноска, надхвърляща една година. В този случай прекратяването на членственото правоотношение настъпва по силата на Устава, но се констатира с акт на Управителния съвет, който следва да бъде изпратен на последния известен адрес на лицето, чието членствено правоотношение се прекратява.
16.2. Независимо основанието за прекратяване на членството по чл. 16 след неговото настъпване бившият член няма право да използва името КРИБ или негови разновидности.

Член 17
17.1. Член на Организацията може да бъде изключен по решение на Управителния съвет на Организацията, ако:
17.1.1. системно и/или грубо нарушава закона, Устава на Организацията и/или решенията на Общото събрание, Управителния съвет и другите органи на Организацията;
17.1.2. след писмена покана от Управителния съвет не заплати дължима встъпителна или годишна имуществена вноска в продължение на 3 месеца;
17.1.3. с действията си уронва престижа и доброто име на Организацията и нейните членове;
17.1.4. разгласи поверителни данни от съществено значение за Организацията и нейните членове без тяхното изрично съгласие и това нанесе вреди на Организацията или нейните членове;
17.1.5. с поведението си в стопанската дейност се е компрометирал като почтен бизнесмен или професионалист;
17.1.6. престане да отговаря на изискванията на закона и/или Устава за членство в Организацията.
17.2. Преди да пристъпи към вземането на решение за изключване Управителният съвет задължително изслушва члена, който предстои да бъде изключен, и по негово искане събира допълнителни данни от значение за съответното решение. Управителният съвет може да изключи съответен член и без изслушване, ако е бил изрично поканен да даде обяснения и без уважителна причина не се е явил.

Член 18
При прекратяване на членството не се възстановяват платеният членски внос и встъпителната вноска.

ЧАСТ V. УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I Органи на управление

Член 19
19.1. Органите на управление на Организацията са:
19.1.1. Общо събрание;
19.1.2. Управителен съвет;

Раздел II Общо събрание

Член 20
20.1. Общото събрание се състои от всички членове на Организацията по чл. 11.1
20.2. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Организацията с право на глас в населеното място, в което се намира седалището на Организацията.
20.3. Ако при инициатива за свикване на Общото събрание на една трета от членовете на Организацията Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Организацията по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
20.4. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
20.5. Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на видно място в сградата, в която се намира управлението на Организацията най-малко един месец преди насрочения ден.
20.6. Общото събрание може да бъде свикано чрез покана връчена на членовете в срок от 10 работни дни преди провеждането на събранието. Поканата се счита за връчена, ако е изпратена по поща, факс или на електронен адрес при съответното удостоверяване на получаването й.

Член 21
21.1. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
21.2. При липса на кворум събранието се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Член 22
22.1. Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Членовете по право упражняват правото си на глас по реда на чл. 11.1.3, изр. 2 от Устава.
22.2. Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
22.2.1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия-до четвърта степен или по сватовство-до втора степен включително;
22.2.2. юридически лица, в които той е член на орган на управление или може да наложи или възпрепятства вземането на решения по друг начин.
22.3. При вземане на решения по въпроси в обхвата на тристранното сътрудничество по смисъла на Кодекса на труда членовете, които не са работодатели на работници и служители, извършващи трудовата си дейност в България, респ. на български работници и служители, независимо от мястото на полагане на труд, имат единствено право на съвещателен глас.
22.4. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Член 23
23.1. Общото събрание:
23.1.1. изменя и допълва Устава на Организацията;
23.1.2. приема други вътрешни актове;
23.1.3. определя броя на Управителния съвет, избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет и ги освобождава от отговорност. Членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет нямат право на възнаграждение в това си качество
23.1.4. приема основните насоки и програма за дейността на Организацията;
23.1.5. приема бюджета на Организацията;
23.1.6. приема годишните отчети на Управителния съвет;
23.1.7. приема планове и програми за дейността на Организацията;
23.1.8. взема решение за преобразуване и прекратяване на Организацията;
23.1.9. отменя решения на другите органи на Организацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Организацията;
23.1.10. приема почетни членове на Организацията;
23.1.11. взема и други решения, предвидени в Устава.
23.2. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
23.3. Решенията по чл.23.1.1 и чл. 23.1.8 се вземат с мнозинство 2/3 от присъствуващите.
23.4. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
23.5. За заседанията на Общото събрание на Организацията се водят протоколи, които се подписват от председателя на Събранието и от секретар-протоколист.

Раздел III Управителен съвет

Член 24
24.1. Управителният съвет се състои най-малко от трима и не повече от девет членове на Организацията. Когато член на Управителния съвет е юридическо лице, правомощията му в съвета се упражняват от неговия законен представител или от друго определено от него лице от състава на неговите управителни или контролни органи.
24.2. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 години и за не повече от два последователни мандата./възможно е приемането и на друг срок на мандатност, изборът е Ваш/ Същите имат правото и са задължени да продължат да осъществяват функциите си и след изтичането на мандата им до избора на нови членове на Управителния съвет, респективно до освобождаването им от Общото събрание, когато последното реши да намали броя на членовете на Управителния съвет.

Член 25
25.1. Управителният съвет има следните правомощия:
25.1.1. приема правилник за организацията на дейността си;
25.1.2. осигурява спазването на Устава и решенията на Общото събрание;
25.1.3. представлява Организацията и определя обема на представителната власт на своите членове;
25.1.4. избира от състава си Председател и Зам. Председател. Същите изпълняват функциите и на Председател и Заместник-председател на Управителния съвет. Председателят и Заместник-председателите нямат право на възнаграждение в това си качество; /може да бъде избран само Председател/
25.1.5. избира от състава си Регионален Координатор, чиито правомощия и мандат се определят с решение на Управителния съвет, съгласувано с Управителния съвет на Националното сдружение.
25.1.6. взема решения относно размера на имуществените вноски в съответствие с разпоредбите на Устава;
25.1.7. приема и изключва членове на Организацията;
25.1.8. осъществява общо ръководство на текущата дейност на Организацията и носи отговорност за това;
25.1.9. приема проекта на годишен бюджет на Организацията, респ. проекти за частични изменения в одобрения бюджет и го/ги внася в Общото събрание;
25.1.10. приема отчет за дейността на Председателя и финансов отчет;
25.1.11. приема и внася за разглеждане и одобряване от Общото събрание годишен отчет за дейността на Организацията, който включва и отчет за изпълнение на годишния бюджет;
25.1.12. следи за осъществяването на целите на Организацията и ефективното изразходване на предвидените средства;
25.1.13. разпорежда се с имуществото на Организацията при спазване на изискванията на Устава и в съответствие с целите на дейност на Организацията;
25.1.14. приема правилници, наредби и други актове и разпоредби, свързани с дейността на Организацията;
25.1.15. приема периодични работни програми и отчети за тяхното изпълнение, както и други материали и издания;
25.1.16. приема даренията и завещанията, извършени в полза на Организацията;
25.1.17. извършва ликвидация на Организацията при прекратяване на неговата дейност;
25.1.18. взема решение за участие в други организации;
25.1.19. приема регламенти за създаването на отраслови и общински структури на Организацията;
25.1.20. решава създаването и закриването на постоянни и „ад хок” комитети, определя основните положения на устройството и дейността им и определя състава им;
25.1.21. изготвя и представя годишен отчет за дейността на организацията пред УС на националното сдружение;
25.1.22. взема и други решения предвидени в Устава.
25.2. Редовните заседания на Управителния съвет се провеждат веднъж месечно. Заседанията се свикват от неговия Председател, а в негово отсъствие от Заместник-председателя./ ако такъв е избран/ Свикването се извършва чрез Координатора, освен ако Председателят, респ. Заместник-председателят не реши друго.
25.3. Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика заседание на Съвета, ако е постъпило писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседанието в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. Свикването се извършва от Координатора, ако Председателят, респ. съответният член на Управителния съвет не реши друго.
25.4. Председателят ръководи заседанията на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанията се ръководят от Заместник-председателя, а при отсъствие и на двамата - от определен от Управителния съвет негов член.
25.5. За заседанията на Управителния съвет се изготвят протоколи, които се подписват от всички участвали членове или от техните пълномощници.

Член 26
26.1. Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.
26.2. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
26.3. Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен ако законът не изисква по-голямо мнозинство. В случаите по чл. чл. 25.1.4, 25.1.5, 25.1.13 и 25.1.19 от Устава решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички негови членове. При равен брой гласове Председателят на Управителния съвет на Организацията има правото на решаващ глас.
26.4. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Член 27
Членовете на Управителния съвет отговарят за претърпените от Организацията загуби, които те или техните представители в съвета, са причинили умишлено или при груба небрежност във връзка с осъществяването на своята дейност.

Раздел IV Председател и Заместник-председатели

Член 28
28.1. Председателят на Организацията:
28.1.1. представлява Организацията пред трети лица в страната и в чужбина;
28.1.2. управлява и ръководи дейността на Организацията;
28.1.3. организира работата на Управителния съвет;
28.2. сключва трудов договор с Координатора;
28.2.1. разпорежда се с имуществото на Организацията, когато стойността на разпоредителните сделки, поотделно или в тяхната съвкупност, е под 5 000 (пет хиляди) лв. в рамките на една календарна година;
28.2.2. решава всички други въпроси, които съобразно закона или Устава не са от компетентността на други органи или лица.
28.2.3. определя организационната структура и щатното разписание в Организацията;
28.3. Управителният съвет може да възложи представитеството на Организацията и на други лица от състава си. В този случай Председателят и така овластените лица могат да представляват Организацията заедно и поотделно, освен ако Управителният съвет не реши друго.
28.4. При отсъствие на Председателя неговите функции се изпълняват от Заместник-председателя, /в случай, че такъв е избран/ а при отсъствие и на двамата от изрично овластен член на Управителния съвет на Организацията
28.5. При освобождаване, оставка или трайна невъзможност на Председателя да осъществява функциите си, до избора на нов Председател същите се поемат от Заместник-председателя, а в негово отсъствие от изрично овластен друг член на Управителния съвет

Раздел V Контролен съвет

Член 30
30.1 Контролният съвет се състои от трима членове, които се избират за срок от 2 години и за не повече от два последователни мандата. /възможно е приемането и на друг срок на мандатност, изборът е Ваш/ На първото си заседание Контролният съвет избира измежду своите членове Председател.

30.2 Контролният съвет:
30.2.1 следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
30.2.2 следи за правилното използване и опазване на имуществото на Организацията ;
30.2.3 прави проверки по предходните точки най-малко веднъж на три месеца;
30.2.4 изготвя и представя пред Общото събрание годишен отчет за своята дейност;
30.2.5 при необходимост иска свикване на Управителния съвет за обсъждане на констатациите от направени проверки.
30.3 Контролният съвет се свиква на заседание от своя Председател, най-малко веднъж на шест месеца.
30.4 Заседанията на Контролния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.
30.5 Контролният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
30.6 Контролният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове.

Раздел VIII Консултативен съвет

Член 32
32.1 Консултативният съвет се състои от видни общественици и бизнесмени, чиито опит, знания и престиж биха допринесли за развитието на Организацията и успеха на нейната мисия.
32.2 Управителният съвет избира членовете на Консултативния съвет.
32.3 Консултативният съвет осигурява консултативна помощ и подкрепа на членовете на Управителния съвет за ефективното управление на Организацията и постигане на нейните цели.

ЧАСТ VІ. ИМУЩЕСТВО

Член 33
33.1 Имуществото на Организацията се състои от права върху влогове в лева и валута, ценни книжа, право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, както и права върху обекти на интелектуалната собственост.
33.2 Организацията създава и поддържа фонд за развитие на дейността, средствата по който се използват за организационни мероприятия, благотворителни мероприятия, допринасящи за поддържането на доброто име на Организацията, и други мероприятия, необходими за постигане на целите на Организацията. Разходването на средства от фонда се извършва по решение на Управителния съвет на Организацията.
33.3 По решение на Общото събрание на Организацията могат да бъдат създавани и други специализирани фондове на Организацията.
33.4 Средствата по фондове на Организацията, създадени от нея или предоставени й за използване и надзор, се водят отделно от останалото имущество на Организацията по правила съответстващи на волята на лицата, които са ги предоставили, утвърдени от Управителния съвет на Организацията.

Член 34
34.1 Имуществото на Организацията се образува от:
34.1.1 членски внос;
34.1.2 встъпителна имуществена вноска;
34.1.3 приходи от имуществото на Организацията;
34.1.4 дарения и завещания в полза на Организацията;
34.1.5 приходи от допълнителна стопанска дейност, доколкото Организацията извършва такава с оглед постигане на целите си.
34.2 Организацията отговаря за поетите задължения с имуществото си. Тя не отговаря за задълженията на своите членове.

Член 35
Разходите на Организацията, свързани с дейността и управлението му се покриват от нейните приходи.

Член 36
36.1 Организацията разпределя средствата съобразно целите си за осъществяване на дейността си, като поддържа отчетност според разпоредбите на действащото законодателство, а в случаите на дарения или завещания и съобразно волята на дарителите и завещателите.

ЧАСТ VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Член 37
37.1 Организацията се прекратява:
37.1.1. с решение на Общото събрание на Организацията;
37.1.2. с решение на окръжния съд по седалището на Организацията съгласно приложимия закон
37.2 Прекратяването на Организацията, нейната ликвидация, разпределянето на имуществото, както и заличаването на Организацията от окръжния съд по седалището й се извършват при спазване изискванията на чл.14,15 и 16 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ЧАСТ VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 38
38.1 Неуредените с този Устав въпроси се уреждат от действащото законодателство.
38.2 Настоящият Устав е задължителен за спазване от всички членове на Организацията до неговото изменение или заменяне, извършени в съответствие със закона.

ЧАСТ IX. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.39 По смисъла на този устав Национално сдружение означава Сдружението с нестопанска цел Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ Гласът на българския бизнес, със седалище гр. София – работодателска организация представителна на национално ниво.

ЧАСТ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.40 При прекратяване на членството си в Националното сдружение, Организацията преустановява ползването на наименованието Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, неговата абривиатура КРИБ, както и всякакви други разновидности.
Настоящият Устав е приет на Общо събрание на членовете на Организацията, проведено на 19.12.2011г. Прилагаме списък на учредителите подписали Устава.

Председател на събранието:
Секретар протоколист:
Председател на УС:

 

© 2012 - 2024, KRIB Kardjali. All Right Reserved. Webdesign: SWS